ကရင်နီ ပူပေါင်းtပ်ဖွဲ့က စကစယာဉ်တန်းကို ကြားဖြတ်tike ခိုက်ရာတွင် မအလ ၂၀ဦးထက် မက မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးခံရ (ရုပ်သံ)

News

ကရင်နီ ပူပေါင်းtပ်ဖွဲ့က စကစယာဉ်တန်းကို ကြားဖြတ်tike ခိုက်ရာတွင် မအလ ၂၀ဦးထက် မက မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးခံရ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကရင်နီ ပူပေါင်းtပ်ဖွဲ့က စကစယာဉ်တန်းကို ကြားဖြတ်tike ခိုက်ရာတွင် မအလ ၂၀ဦးထက် မက မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးခံရ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကရင်နီ ပူပေါင်းtပ်ဖွဲ့က စကစယာဉ်တန်းကို ကြားဖြတ်tike ခိုက်ရာတွင် မအလ ၂၀ဦးထက် မက မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးခံရ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကရင်နီ ပူပေါင်းtပ်ဖွဲ့က စကစယာဉ်တန်းကို ကြားဖြတ်tike ခိုက်ရာတွင် မအလ ၂၀ဦးထက် မက မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးခံရ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကရင်နီ ပူပေါင်းtပ်ဖွဲ့က စကစယာဉ်တန်းကို ကြားဖြတ်tike ခိုက်ရာတွင် မအလ ၂၀ဦးထက် မက မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးခံရ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.