ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဟားခါး -ဂန့်ဂေါကြားတွင် စကကနှင့် Cdf နှစ်ရက်ကြာ tike ပွဲဖြစ် (ရုပ်သံ)

News

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဟားခါး -ဂန့်ဂေါကြားတွင် စကကနှင့် Cdf နှစ်ရက်ကြာ tike ပွဲဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဟားခါး -ဂန့်ဂေါကြားတွင် စကကနှင့် Cdf နှစ်ရက်ကြာ tike ပွဲဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဟားခါး -ဂန့်ဂေါကြားတွင် စကကနှင့် Cdf နှစ်ရက်ကြာ tike ပွဲဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဟားခါး -ဂန့်ဂေါကြားတွင် စကကနှင့် Cdf နှစ်ရက်ကြာ tike ပွဲဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဟားခါး -ဂန့်ဂေါကြားတွင် စကကနှင့် Cdf နှစ်ရက်ကြာ tike ပွဲဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ?????

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.