ရေစကြိုမြို့တွင် စခများနှင့် ဒေသကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တို့ ပွဲဖြစ်ပြီး စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းခါး ၁ပွဲပဲကျန်? (ရုပ်သံ)

News

ရေစကြိုမြို့တွင် စခများနှင့် ဒေသကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တို့ ပွဲဖြစ်ပြီး စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းခါး ၁ပွဲပဲကျန်? (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရေစကြိုမြို့တွင် xစ်ကောင်စီများနှင့် ဒေသကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တို့ pyit ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းခါး အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရေစကြိုမြို့တွင် xစ်ကောင်စီများနှင့် ဒေသကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တို့ pyit ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းခါး အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရေစကြိုမြို့တွင် xစ်ကောင်စီများနှင့် ဒေသကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တို့ pyit ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းခါး အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရေစကြိုမြို့တွင် xစ်ကောင်စီများနှင့် ဒေသကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တို့ pyit ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းခါး အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

 

ရုပ်သံကြည့်ရန် ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.