အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

News

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အင်မထီးရွာမှာ Tပ်စွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပျူစောထီးများကို နံနတ်သီးကြီးကျွေးလိုက်လို့ စခနဲ့ပျူ ၁၀ဦးခန့်မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.