၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အသိပေးကြေညာချက်…..

News

နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အသိပေးကြေညာချက်

၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုသူငယ်တန်း(KG)သို့ အပ်နှံရန်။၆ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို
ပထမတန်း (Grade-1)သို့ အပ်နှံရန်။

ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံးပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့ ကျောင်းအပ်နှံကြပါစို့။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

မေလ (၂၆)ရက်မှ ဇွန်လ( ၁)ရက်ထိ #ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

#နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အသိပေးကြေညာချက်

၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုသူငယ်တန်း(KG)သို့ အပ်နှံရန်။၆ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို
ပထမတန်း (Grade-1)သို့ အပ်နှံရန်။

ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံးပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့ ကျောင်းအပ်နှံကြပါစို့။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

မေလ (၂၆)ရက်မှ ဇွန်လ( ၁)ရက်ထိ #ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

#နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အသိပေးကြေညာချက်

၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုသူငယ်တန်း(KG)သို့ အပ်နှံရန်။၆ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို
ပထမတန်း (Grade-1)သို့ အပ်နှံရန်။

ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံးပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့ ကျောင်းအပ်နှံကြပါစို့။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

မေလ (၂၆)ရက်မှ ဇွန်လ( ၁)ရက်ထိ #ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

#နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အသိပေးကြေညာချက်

၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုသူငယ်တန်း(KG)သို့ အပ်နှံရန်။၆ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို
ပထမတန်း (Grade-1)သို့ အပ်နှံရန်။

ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံးပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့ ကျောင်းအပ်နှံကြပါစို့။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

မေလ (၂၆)ရက်မှ ဇွန်လ( ၁)ရက်ထိ #ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

#နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အသိပေးကြေညာချက်

၅ နှစ်အရွယ်ကလေးများကိုသူငယ်တန်း(KG)သို့ အပ်နှံရန်။၆ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို
ပထမတန်း (Grade-1)သို့ အပ်နှံရန်။

ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံးပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့ ကျောင်းအပ်နှံကြပါစို့။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

မေလ (၂၆)ရက်မှ ဇွန်လ( ၁)ရက်ထိ #ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published.