ကျားထိုးတယ် … ဆိုတာကလေ အော်ပြီး ပစ်ရင်းပြေးတက်ရတာ မဟုတ်ဘူးလားဟင်

News

ကျားထိုးတယ် … ဆိုတာကလေ

အော်ပြီး ပစ်ရင်းပြေးတက်ရတာ မဟုတ်ဘူးလားဟင်။

အခုကျ အဘတပ်မဒေါ်ကြီးကအဆန်းဂျီး။

ကတုတ်ကျင်းထဲက ခေါင်းမဖော်ပဲတကျားကျား အော်နေတယ်။

ဘာကျားလဲ၊ ဇွတ်ကျားလား

(သားက စတာနော်၊ ချိတ်ချိုးနက်)

ဒါပေမက် စစ်ပညာတတ်တဲ့သူ ဘသူမဆို

ဒီကျားထိုးပုံကြီးက လွဲနေမှန်းသိသာလွန်းတယ်လေ။

ဦးလေးတို့က စစ်ပညာကိုပါ စော်ကားနေသလိုပဲ

crdသွန်းနေစိုး

ကျားထိုးတယ် … ဆိုတာကလေ

အော်ပြီး ပစ်ရင်းပြေးတက်ရတာ မဟုတ်ဘူးလားဟင်။

အခုကျ အဘတပ်မဒေါ်ကြီးကအဆန်းဂျီး။

ကတုတ်ကျင်းထဲက ခေါင်းမဖော်ပဲတကျားကျား အော်နေတယ်။

ဘာကျားလဲ၊ ဇွတ်ကျားလား

(သားက စတာနော်၊ ချိတ်ချိုးနက်)

ဒါပေမက် စစ်ပညာတတ်တဲ့သူ ဘသူမဆို

ဒီကျားထိုးပုံကြီးက လွဲနေမှန်းသိသာလွန်းတယ်လေ။

ဦးလေးတို့က စစ်ပညာကိုပါ စော်ကားနေသလိုပဲ

crdသွန်းနေစိုး

ကျားထိုးတယ် … ဆိုတာကလေ

အော်ပြီး ပစ်ရင်းပြေးတက်ရတာ မဟုတ်ဘူးလားဟင်။

အခုကျ အဘတပ်မဒေါ်ကြီးကအဆန်းဂျီး။

ကတုတ်ကျင်းထဲက ခေါင်းမဖော်ပဲတကျားကျား အော်နေတယ်။

ဘာကျားလဲ၊ ဇွတ်ကျားလား

(သားက စတာနော်၊ ချိတ်ချိုးနက်)

ဒါပေမက် စစ်ပညာတတ်တဲ့သူ ဘသူမဆို

ဒီကျားထိုးပုံကြီးက လွဲနေမှန်းသိသာလွန်းတယ်လေ။

ဦးလေးတို့က စစ်ပညာကိုပါ စော်ကားနေသလိုပဲ

crdသွန်းနေစိုး

Leave a Reply

Your email address will not be published.