၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

News

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

၀င်ကြည့်ရင်း ယောက်ျားရင့်မာ ကြီးတောင် မျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ ပြေးဖို့ ‌မြေမရှိ၊ပြေးစရာလည်း ငွေမရှိ ‌​ ပြေးဖို့ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး လို့ပြောလာတဲ့အသက် ၁၀၀ နှစ်ရှိတဲ့စစ်​ဘေးရှောင်အဖွာတစ်ဦး (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.