ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

News

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ပုလဲမြို့နယ်မှ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလက်နက်စမ်းသပ်စဥ်မ​တော်တဆဖြစ်မှု​ကြောင့်ရ​သောဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံး (ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.