ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

News

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ခနခနမီးပျက်နေတဲ့ `မီး´ ကြောင့်တော့ EPC ကို ထိုင်ဆဲနေစရာမလိုတော့ပါဒီလိုကြက်အားလျှပ်စစ်တီထွင်ပြီးသုံးပါ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.