တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

News

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

တိုက်ရင်လည်းပျော်ပျော်တိုက်တယ်…နောက်တန်းပြန်ဆင်းရင်လည်းတစ်လမ်းလုံး ရီရီမောမောနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးဆေးပဲ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.