ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

News

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက် Cll immunisation centreဖွင့်ပွဲကိုပထမဆုံးပြန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တံခွန်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.