ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒါရိုက်တာမိုက်တီးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာနောက်ဆက်တွဲသတင်း

News

ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒါရိုက်တာမိုက်တီးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာနောက်ဆက်တွဲသတင်း

ဖမွးဆီးခံထားရတဲ့ ဒါရိုကတွာမိုကတွီးရဲ့ စိတမွကောငွးစရာနောကဆွကတွှဲသတငွး

ဒါရိုကတှာ မိုကတှီးအား တာမှရေဲစခနှးတှငသှာ ထိနှးသိမှးထားပှီး၊ မိသားစုနှင့ှ တှေ့ဆုံခှင့ှ ရရှိဟုဆို ရာဇသတကှှီးဥပဒပေုဒမှ ၅၀၅-ကဖှင့ှ ဖမှးဆီးခံထားရသော ဒါရိုကတှာမိုကတှီးအား တာမှမှေို့နယှ မှို့မရဲစခနှးတှငသှာ ထိနှးသိမှးထားရှိကှောငှးနှင့ှ တှေ့ဆုံခှင့ရှရှိ

ကှောငှး မိသားစုဝငတှဈဦးက ပှောသညှ။ ဒါရိုကတှာ မိုကတှီးကို မတလှ ၁၁ ရကှ နေ့လညပှိုငှးအခှိနတှှငှ လုံခှုံရေးတပဖှှဲ့ဝငမှှားက ဘောကထှောနှအေိမှ၌ လာရောကဖှမှးဆီးခေါဆှောငသှှားခှငှးဖှဈပှီး၊ ၎င်းငျးငြးငွးငှးအနဖှငှေ့ လူမှုကှနရှကစှာ မကှနှှာပေါတှှငှ ရေးသားတငခှဲ့

သော ပို့ဈတဈခုကှောင့ှ ဖမှးဆီးထိနှးသိမှးခှငှးဖှဈကှောငှး သိရသညှ။ “ လောလောဆယကှတော့ တာမှစခနှေးမှာပါဘဲ။ သူက အူမကှီးကငဆှာရောဂါ ခံစားနရတေော့ အရမှးစိတပှူနတော။ သူ့ဆေးတှကေ အဆကမှပှတသှောကရှတဲ့ ဆေးတှေ ဖှဈနတောလေ။ ပုဒမှ ၅၀၅-

ပါဘဲရှင့ှ။ ကနှတှာတှကတေော့ လှှောကပှှောကှတာပါဘဲ။ တှေ့ဆုံခှင့ဆှိုတာက ခဏ ခဏ တော့မရဘူး။ ဒါပမယှေ တာမှစခနှေးကိုတော့ မိသားစုအနနေဲ့ တှေ့ခှင့ရှဖို့ တောငှးရတာပေါ့” ဟု ဆိုသညှ။ လကရှှိတှငှ ဒါရိုကတှာမိုကတှီး၏ မိသားစုဝငမှှားက အမှု အတှကှ

ရှေ့နငှေားရနှ တိုငပှငနှကှကှေောငှး သိရသညှ။ ဒါရိုကတှာ မိုကတှီးအား ပှီးခဲ့သော ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပှီလအတှငှး၌ ရာဇသတကှှီး ဥပဒပေုဒမှ ၅၀၅-က ဖှင့ှ ဖမှးဝရမှးထုတခှံထားရာမှ လာရောကဖှမှးဆီးခှငှးမရှိဘဲ၊ တဈနှဈပှည့ခှါနီးအခှိနမှှ လာရောကဖှမှးဆီးခဲ့ခှငှး

ဖှဈကှောငှး မိသားဝငတှဈဦးက ဆိုသညှ။ ဒါရိုကတှာ မိုကတှီးသညှ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၌ မူးယဈဆေးဝါးလကဝှယတှှေ့ရှိမှု ပုဒမှ ၁၆(ဂ)ဖှင့ှ ဖမှးဆီးခံခဲ့ရပှီးနောကှ အူမကှီးကငဆှာ ရောဂါခံစားနရသေူဖှဈသဖှင့ှ အာမခံဖှင့ှ ပှနလှညှ လှှတပှေးခံထားရသူလညှး ဖှဈသညှ။

ဒါရိုကတွာ မိုကတွီးအား တာမှရေဲစခနွးတှငသွာ ထိနွးသိမွးထားပှီး၊ မိသားစုနှငွ့ တှေ့ဆုံခှငွ့ ရရှိဟုဆို

ရာဇသတကွှီးဥပဒပေုဒမွ ၅၀၅-ကဖှငွ့ ဖမွးဆီးခံထားရသော ဒါရိုကတွာမိုကတွီးအား တာမှမှေို့နယွ မှို့မရဲစခနွးတှငသွာ ထိနွးသိမွးထားရှိကှောငွးနှငွ့ တှေ့ဆုံခှငွ့ရရှိကှောငွး မိသားစုဝငတွဈဦးက ပှောသညွ။

ဒါရိုကတွာ မိုကတွီးကို မတလွ ၁၁ ရကွ နေ့လညပွိုငွးအခှိနတွှငွ လုံခှုံရေးတပဖွှဲ့ဝငမွှားက ဘောကထွောနွအေိမွ၌ လာရောကဖွမွးဆီးခေါဆွောငသွှားခှငွးဖှဈပှီး၊

၎င်းငျးငြးငွးအနဖှငွေ့ လူမှုကှနရွကစွာ မကှနွှာပေါတွှငွ ရေးသားတငခွဲ့သော ပို့ဈတဈခုကှောငွ့ ဖမွးဆီးထိနွးသိမွးခှငွးဖှဈကှောငွး သိရသညွ။

“ လောလောဆယကွတော့ တာမှစခနွေးမှာပါဘဲ။ သူက အူမကှီးကငဆွာရောဂါ ခံစားနရတေော့ အရမွးစိတပွူနတော။ သူ့ဆေးတှကေ အဆကမွပှတသွောကရွတဲ့ ဆေးတှေ ဖှဈနတောလေ။ ပုဒမွ ၅၀၅- ပါဘဲရှငွ့။

ကနှတွာတှကတေော့ လှှောကပွှောကှတာပါဘဲ။ တှေ့ဆုံခှငွ့ဆိုတာက ခဏ ခဏ တော့မရဘူး။ ဒါပမယွေ တာမှစခနွေးကိုတော့ မိသားစုအနနေဲ့ တှေ့ခှငွ့ရဖို့ တောငွးရတာပေါ့” ဟု ဆိုသညွ။

လကရွှိတှငွ ဒါရိုကတွာမိုကတွီး၏ မိသားစုဝငမွှားက အမှု အတှကွ ရှေ့နငှေားရနွ တိုငပွငနွကှကှေောငွး သိရသညွ။

ဒါရိုကတွာ မိုကတွီးအား ပှီးခဲ့သော ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပှီလအတှငွး၌ ရာဇသတကွှီး ဥပဒပေုဒမွ ၅၀၅-က ဖှငွ့ ဖမွးဝရမွးထုတခွံထားရာမှ လာရောကဖွမွးဆီးခှငွးမရှိဘဲ၊ တဈနှဈပှညွ့ခါနီးအခှိနမွှ လာရောကဖွမွးဆီးခဲ့ခှငွးဖှဈကှောငွး မိသားဝငတွဈဦးက ဆိုသညွ။

ဒါရိုကတွာ မိုကတွီးသညွ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၌ မူးယဈဆေးဝါးလကဝွယတွှေ့ရှိမှု ပုဒမွ ၁၆(ဂ)ဖှငွ့ ဖမွးဆီးခံခဲ့ရပှီးနောကွ အူမကှီးကငဆွာ ရောဂါခံစားနရသေူဖှဈသဖှငွ့ အာမခံဖှငွ့ ပှနလွညွ လှှတပွေးခံထားရသူလညွး ဖှဈသညွ။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.