မုံရွာတွင် စခတွေ ကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

News

မုံရွာတွင် စခတွေ ကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

မုံရွာတွင် စခတွေ ပ.စ်သ.တ်သောကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကေဇဝင်း အုတ်ဂူသို့ တစ်နှစ်ပြည့် ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ချီတက် အလေးပြု(ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.