ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

News

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀၀ ကျော် တိုက်ခိုက်ခံရ ၇ ဦးထက် မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.